Screenshots

screenshot-1

Settings Page

screenshot-2

Category Edit

screenshot-3

Before

screenshot-4

After